Chủ tài khoản: Công Ty TNHH Giải Pháp và Dịch Vụ Bắc Ninh IT

Số tài khoản: 20226668

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

Chủ tài khoản: Nguyễn Tuyển Giảng

Số tài khoản: 0351001155676

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Chủ tài khoản: Nguyễn Tuyển Giảng

Số tài khoản: 0965565742

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng